Struktur ilmu

Artikel Pengajian Islam Sudah Tidak Relevan? oleh Abu Saif begitu menggusarkan saya.

Di Jordan, beliau telah melengkapkan subjek-subjek berikut semasa mengambil ijazah Pengajian Syariah:-

    1. Arabic Language for Foreigners 099
    2. Arabic Language for Foreigners 100
    3. Arabic Language 101
    4. Tsaqafah Islamiyyah
    5. Introduction to Islamic Fiqh (Al-Madkhal ila al-Fiqh al-Islami)
    6. Science of Hadith (Uloom al-Hadith)
    7. Science of Quran (Uloom al-Qur’an)
    8. Al-Seerah al-Nabawiyyah
    9. English Language 101
    10. Ayaat al-Ahkaam
    11. Hadeeth 1
    12. Aqeedah 1
    13. Ahwal Syakhsiyyah (Fiqh Munakahat – Zawaaj) 1
    14. Mabaadi’ fi al-Nahw wa al-Sarf
    15. English Language 2
    16. Usool al-Fiqh 1
    17. Principles of Education (Mabaadi’ al-Tarbiyyah)
    18. Study Skills (English)
    19. Fiqh al-Qadha’ wa Thurooq al-Itsbaat (Jurisdiction System and Methods of Proofing Evidence)
    20. Fiqh al-’Ibaadaat 1
    21. Usool al-Fiqh 2 (Dilaalaat)
    22. Research Methodology and Islamic Resources
    23. Tilaawah wa Tajweed
    24. Ahwal Syakhsiyyah (Fiqh Munakahat – Thalaaq) 2
    25. Al-Tasyree’ al-Jinaa’ie fi al-Islaam (Penal Code Jurisprudence)
    26. Diraasaat fi Kutub al-Tafseer (al-Tafseer wa al-Mufassiroon)
    27. Al-Aqidah al-Islamiyyah 2 (Prophethood in Islamic Tradition, Christianity and Judaism)
    28. Hadeeth 2
    29. Fiqh al-’Ibaadaat 2
    30. Al-Arabiyyah Kitaabah (Arabic Writing)
    31. Huqooq al-Insaan fi al-Islaam (Human Rights in Islam)
    32. Al-Ahwal al-Syakhsiyyah 3 (Fiqh Wasaayaa wa al-Mawaarith)
    33. Adyaan Muqaaranah (Comparative Religions)
    34. Al-Da’wah al-Islaamiyyah wa al-Khitaabah
    35. Military Science
    36. Diraasah Nahwiyyah Arabiyyah 1 (Arabic Grammatical Studies 1)
    37. Fiqh al-Mu’aamalaat 1
    38. Al-Qawaaid al-Fiqhiyyah
    39. Al-Tafsir al-Tahlili (Analytical Interpretation of the Quran)
    40. Al-Tarbiyyah al-Wathaniyyah (Jordanian Citizenship)
    41. Military History
    42. Al-Aqidah al-Islaamiyyah 3
    43. Al-Quds fi al-Taarikh al-’Arabi wa al-Islaami (Jerusalem in the Arabic and Islamic History)
    44. Al-Hadhaarah al-Islaamiyyah (Islamic Civilization)
    45. Al-Alaaqaat al-Dauliyyah fi al-Islaam (International Diplomatic Relationship in Islam)
    46. Asaasiyyaat al-Idaarah (Principles of Management)

Berikut saya perturunkan sedikit kegusaran beliau dengan beberapa penambahan bold dan italic.

Semasa belajar, ada sesetengah subjek yang menimbulkan persoalan kepada diri saya. Mengapakah subjek-subjek tersebut diajar sedemikian rupa?

Misalnya untuk subjek Fiqh berkaitan dengan Thaharah, Solat, Puasa, Zakat, Haji dan cabang-cabangnya, kami mempelajarinya sebanyak dua pusingan. Satu pusingan di dalam subjek Fiqh dengan menggunakan kitab-kitab Ahli Fiqh khususnya Mazhab Syafi’e dan Hanafi. Kemudian subjek yang sama diulang pembelajarannya tetapi dengan menggunakan kitab Hadith dengan manhaj ahli Hadith.

Sebelum subjek-subjek Fiqh ini dipelajari, para pelajar juga harus belajar satu subjek yang merangkumi keseluruhannya secara tasawwur umum iaitu subjek al-Madkhal ila al-Fiqh al-Islaami. Begitu juga dengan subjek Usul al-Fiqh 1 dan Usul al-Fiqh 2, ketiga-tiga subjek ini memahamkan kepada para pelajar sejarah perkembangan Mazhab, asas-asas yang membawa kepada perbezaan dalam pemerosesan nas malah perbezaan pendekatan di antara Ulama Fiqh dengan Ahli Hadith.

Tetapi setelah pengajian selesai, penyusunan subjek sedemikian rupa membantu kami memahami akan wujudnya pelbagai aliran di dalam masyarakat, yang mana setiap aliran tersebut mempunyai kekuatan dan kelemahannya yang tersendiri di sepanjang zaman. Justeru khilaf di antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam-imam Mazhab yang lain, difahami sebagai perbezaan orientasi Ahli Fiqh dan Ahli Hadith.

Pemahaman seperti ini, menyebabkan saya secara peribadi tidak pernah menyangka yang ia akan disepahkan di tengah-tengah masyarakat sebagai khilaf yang bukan lagi khilaf, sebaliknya pertentangan di antara yang Haq dan Batil hingga membinasakan umat. Hairan sungguh. Kesemua pensyarah, dan buku rujukan tidak pernah menyemai persepsi sedemikian rupa, melainkan penyakit SIKAPlah yang menyelewengkan konotasi asalnya.

Universiti tidak pernah mengajar mana-mana pelajarnya untuk melagakan perbezaan pendapat dan manhaj. Malah universiti menekankan sebaliknya. Biar pun pensyarah tidak terlepas daripada mempunyai kecenderungan tertentu, namun disiplin akademik mencegah satu-satu aliran daripada dimenangkan ke atas satu aliran yang lain. Dalam banyak keadaan, khilaf yang berlaku adalah khilaf antara yang paling benar dengan yang benar, bukan antara yang paling benar dan yang paling batil.

Sikap dan krisis akhlaq jualah yang menjadi punca sistem sebaik ini, tidak terlepas daripada menanggung nasib seperti sawah bendang yang membekalkan beras, tetapi turut membiakkan tikus dan ular sebagai makhluk perosak.

Apatah lagi isu ini dicaca merbakan dengan penglibatan istilah Wahabi, Kaum Muda, Kaum Tua dan seterusnya. Disebarkan oleh agamawan yang berpenyakit akhlaq, kepada pengikut yang kurang peralatan untuk menimbang tara.

Malah ini juga asas kegusaran saya melihat kecenderungan generasi muda belajar ilmu Hadith tetapi tidak menghayati ilmu Usul al-Fiqh. Mereka menjadi sangat keras dan kaku dalam pemahaman, malah berleluasa pandangan yang kucar kacir apabila fenomena itu diperpanjangkan pada memperkatakan bidang seperti Politik, Muamalat dan saringan ideologi moden seperti Demokrasi, Sosialisma, Kapitalisma, Nasionalisma, Liberalisma dan yang seumpama dengannya.

Kegusaran yang serius tentang persoalan-persoalan berkaitan dengan Siasah.

Memperkatakan tentang Khilafah, kaedah pemilihan ketua negara, dan cabang-cabangnya tidak mungkin boleh dibuat hanya dengan lintasan hadith berkaitan politik di dalam subjek Hadith 1 dan Hadith 2. Sebaliknya beberapa subjek khusus disediakan untuk membina gambaran yang lengkap tentang apa yang dinamakan sebagai Siasah Syariyyah atau Sistem Politik Islam. Subjek-subjek tersebut juga hanya dipelajari selepas subjek teras dalam Usul dan Fiqh dilunaskan oleh para pelajar.

Tidak dilupakan, tatkala al-Quran mahu difahami akan tafsirannya, ia didahului terlebih dahulu dengan subjek khusus sebagai pra syarat sebelum Tafsir boleh difahami. Uloom al-Qur’aan memberikan asas-asas ilmu memahami al-Qur’an. Kemudian subjek Diraasaat fi Kutub al-Tafseer (al-Tafseer wa al-Mufassiroon) memperkenalkan kami kepada ilmuan-ilmuan Tafsir di sepanjang zaman, metodologi mereka serta kekuatan setiap Tafsir mereka dan bagaimana perkembangan zaman ke zaman itu memberikan kesan serta pengaruh kepada kecenderungan tafsiran masing-masing.

Sebelum semua subjek ini dipelajari, kami juga diajar beberapa subjek asas Bahasa Arab. Di dalam subjek ini, para pelajar didisplinkan dengan cara membaca dan menulis dengan betul. Hamzah harus dirumahkan di atas Alif, Wau atau Ya’, Alif Wasal atau Alif Qatha’, bagaimana menggunakan kamus-kamus Arab yang pelbagai dan lain-lain asas berbahasa yang betul.

Tidak sekadar itu, pelajar juga dikehendaki mempelajari tatabahasa Bahasa Arab dengan sebaiknya, mengenali perbezaan di antara Mazhab Bahasa Arab di Kufah dengan Basrah dan hal-hal yang membetulkan penuturan, pembacaan serta penulisan.

SUBJEK-SUBJEK SOKONGAN

Alhamdulillah sistem pengajian di Jordan juga menitikberatkan keperluan meluaskan horizon para pelajarnya. Maka para pelajar Syariah juga dikehendaki mempelajari subjek-subjek bukan Pengajian Islam dengan jumlah yang agak signifikan.

Antara subjek itu ialah Bahasa Inggeris, Prinsip ilmu Pengurusan, Pendidikan, Sejarah, Sains Ketenteraan dan Sejarah Ketenteraan. Pelajar juga mempunyai pilihan untuk mengambil subjek elektif seperti Sains Komputer, Bahasa Perancis, Sepanyol atau Bahasa Parsi, Sains Sukan, Prinsip Akaun dan sebagainya.

Kombinasi 46 subjek dengan hafalan 6 juzuk al-Qur’an ini adalah suatu proses yang amat panjang, rumit dan jika digarap dengan bersungguh-sungguh oleh para pelajar, ia berupaya untuk menyediakan ASAS yang diperlukan oleh seorang yang mahu berfungsi sebagai ilmuan di tengah masyarakat.

Inilah yang masih saya fikirkan.

Apakah dengan kemudahan akses terhadap ilmu-ilmu Islam pada era ICT ini, kemudahan itu mampu menamatkan signifikasi proses kesarjanaan di dalam bidang Pengajian Islam? Andaikata ilmu mudah diperolehi, saya masih ada persoalan tentang struktur ilmu.

Tatkala seseorang mahu memperkatakan tentang sejauh mana Sirah Nabawiyyah kita bersih daripada pengaruh Syiah akibat wujudnya pengambilan riwayat oleh Ibnu Hisyam daripada Ibnu Ishaq yang diketahui melalui pembacaan artikel bahawa beliau merupakan seorang Syiah, seorang yang melalui proses disiplin ilmu Pengajian Islam akan sedar bahawa isu itu hanya tip kepada sebuah iceberg yang amat besar.

Subjek Sirah Nabawiyyah, Aqidah 1, 2 dan 3, Ulum al-Hadeeth, Tamadun Islam, Perbandingan Agama dan beberapa subjek lain, masing-masing perlu dicantumkan untuk membentuk satu pendirian yang lengkap tentang subjek tersebut. Saya bertemu dengan perbahasan berkaitan ini semasa di tahun 3 pengajian, justeru berasa amat terkejut apabila ia menjadi topik perbualan di internet tanpa mengambil asas-asas yang kritikal itu tadi.

Source: http://saifulislam.com/?p=6240

Berikut adalah Pengajian sijil syariah modul 1 di UM yang sedang saya ikuti dan subjek-subjek untuk modul 2 dan 3 juga saya nyatakan:-

  1. Modul 1
  • Pengantar kepada Syariah Islam
  • Pengajian Al-Quran
  • Pengajian Al-Sunnah
  • Amalan Ijtihad
  1. Modul 2
  • Sistem Ibadat Islam
  • Sistem Kekeluargaan Islam
  • Sistem Jenayah dalam Islam
  • Sistem Muamalat Islam
  1. Modul 3
  • Syariat Islam dan Masyarakat Malaysia
  • Sistem Politik Islam
  • Sistem Pengadilan Islam
  • Pentadbiran Syariat Islam di Malaysia

Harapan saya ialah tatkala selesai sahaja pengajian di peringkat sijil ini saya juga bisa memiliki pemahaman yang betul tentang perbezaan manhaj dan metodologi antara ulama’-ulama’ silam seterusnya memiliki sikap yang betul dalam berhadapan dengan kepelbagaian pendapat yang ada.

Bukannya berkeras dengan satu-satu pandangan tatkala pandangan itu hanya berkisar tentang soal paling benar dan benar.

Bukannya berbahas untuk ‘membunuh’ satu-satu sesi perbincangan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: